home

Mahalagang Update: Nagkaroon na ng Kasunduan para sa Insidente sa Cybersecurity Noong 2017

Mayroon nang kumprehensibong resolusyon ang Equifax na kinabibilangan ng pakikipagkasundo ng maramihang pagkilos ng paglilitis sa maramihang pagkilos ng consumer na nauugnay sa insidente sa cybersecurity noong 2017.

Ano ang Magagawa Ko?

Narito ang ilan sa mga opsyon mo:
Maaari kang bumisita sa

www.EquifaxBreachSettlement.com para sa impormasyon tungkol sa Kasunduan sa Paglabag sa Data ng Equifax noong 2017.

Maaari kang kumuha ng mga libreng kopya ng iyong ulat sa credit

mula sa tatlong pangunahing credit bureau sa www.annualcreditreport.com. Suriin nang mabuti ang iyong mga ulat sa credit, at tiyaking tama ang iyong personal na impormasyon at mga account.

Pag-isipang magpataw ng panseguridad na pag-freeze o pag-lock sa iyong ulat sa credit.

Maaari kang magpataw ng panseguridad na pag-freeze sa iyong mga ulat sa credit sa tatlong pangunahing credit bureau, Equifax, Experian, at TransUnion. Maaari mo ring i-lock ang iyong ulat sa credit ng Equifax gamit ang Lock & Alert™, at makipag-ugnayan sa dalawang iba pang pangunahing credit bureau para sa impormasyon tungkol sa mga pag-lock sa ulat sa credit. 1 Read disclaimer

Maaari kang maglagay ng alerto sa panloloko sa iyong mga ulat sa credit

sa tatlong pangunahing credit bureau. Upang makapaglagay ng alerto sa panloloko sa iyong ulat sa credit ng Equifax, bisitahin ang aming page na Alerto sa Panloloko. Awtomatiko kaming makikipag-ugnayan sa dalawang iba pang credit bureau.

Para sa mga karagdagang hakbang na maaari mong gawin,

bumisita sa seksyong Abiso sa Consumer ng site na ito.

1. Kapag ni-lock ang iyong file ng credit sa Equifax, pipigilan nito ang pag-access dito ng ilang partikular na third party. Ang pag-lock sa iyong file ng credit sa Equifax ay hindi pipigil sa pag-access sa iyong file ng credit sa ano pa mang ahensyang nag-uulat ng credit. Kasama sa mga entity na maaaring may access pa rin sa iyong file ng credit sa Equifax ang: mga kumpanyang tulad ng Equifax Global Consumer Solutions na nagbibigay sa iyo ng access sa iyong ulat sa credit o score sa credit, o sumusubaybay sa iyong file ng credit; mga ahensyang pederal, estado, at lokal; mga kumpanyang sumusuri sa iyong aplikasyon para sa pagtatrabaho; mga kumpanyang may kasalukuyang account o ugnayan sa iyo, at mga ahensyang nangongolekta na kumikilos sa ngalan ng mga pinagkakautangan mo; para sa mga layuning pagtukoy sa panloloko; at mga kumpanyang gustong magbigay sa iyo ng mga paunang inaprubahang alok ng credit o insurance. Upang mag-opt out sa mga nasabing paunang inaprubahang alok, bumisita sa www.optoutprescreen.com.