home

Cập nhật Quan trọng: Đạt được Dàn xếp Sự cố An ninh mạng năm 2017

Equifax đã đạt được một giải pháp toàn diện bao gồm việc dàn xếp ổn thỏa vụ kiện tập thể của người tiêu dùng liên quan đến sự cố an ninh mạng năm 2017

Tôi có thể làm gì?

Dưới đây là một số lựa chọn của bạn:
Bạn có thể truy cập

www.EquifaxBreachSettlement.com để biết thông tin về Dàn xếp Vi phạm Dữ liệu Equifax 2017.

Bạn có thể nhận bản sao báo cáo tín dụng miễn phí

từ ba cơ quan tín dụng chính tại www.annualcreditreport.com. Xem xét báo cáo tín dụng của bạn một cách cẩn thận và đảm bảo thông tin cá nhân và tài khoản của bạn là chính xác.

Xem xét việc khoá an toàn tín dụng (security freeze) hoặc khóa báo cáo tín dụng của bạn.

Bạn có thể khoá an toàn tín dụng cho báo cáo tín dụng với ba cơ quan tín dụng chính, Equifax, Experian, và TransUnion. Bạn cũng có thể khóa báo cáo tín dụng Equifax bằng cách sử dụng Lock & Alert™, và liên hệ với hai cơ quan tín dụng chính khác để biết thông tin về khóa báo cáo tín dụng.1Read disclaimer

Bạn có thể đặt cảnh báo gian lận cho báo cáo tín dụng với

ba cơ quan tín dụng lớn. Để đặt cảnh báo gian lận cho báo cáo tín dụng Equifax, hãy truy cập trang Cảnh báo Gian lận của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tự động liên hệ với hai cơ quan tín dụng khác.

Để biết thông tin về các biện pháp bổ sung bạn có thể thực hiện,

vui lòng truy cập phần Thông báo dành cho Người tiêu dùng của trang web này.

1. Việc khóa hồ sơ tín dụng Equifax sẽ ngăn chặn sự truy cập của một số bên thứ ba nhất định. Việc bạn khóa hồ sơ tín dụng Equifax sẽ không ngăn truy cập vào hồ sơ tín dụng của bạn tại bất kỳ cơ quan báo cáo tín dụng nào khác. Các thực thể vẫn có thể truy cập hồ sơ tín dụng Equifax của bạn bao gồm: các công ty như Equifax Global Consumer Solutions cung cấp cho bạn quyền truy cập vào báo cáo tín dụng hoặc điểm tín dụng hoặc theo dõi hồ sơ tín dụng của bạn; các cơ quan chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương; các công ty xem xét đơn xin việc của bạn; các công ty có tài khoản hiện tại hoặc mối quan hệ với bạn và các cơ quan thu nợ đại diện cho những người bạn nợ; để phục vụ mục đích phát hiện gian lận; và các công ty muốn cung cấp tín dụng hoặc bảo hiểm được chấp thuận trước cho bạn. Để từ chối các dịch vụ được chấp thuận trước như vậy, vui lòng truy cập www.optoutprescreen.com.